Notariaat De Decker

 

Notariaat De Decker

5

Kan ik zelf bepalen wie - indien nodig - mijn bewindvoerder wordt?

Hoe wordt een voorlopig bewindvoerder aangesteld? Kan ik zelf bepalen wie - indien nodig - mijn bewindvoerder wordt?

Stel: een dochter maakt voortdurend ruzie met haar moeder. Op een bepaald ogenblik wordt de moeder dement. Zij zou uiteraard nooit gewild hebben dat haar dochter als haar voorlopig bewindvoerder zou worden aangeduid. Maar nu ze dement is kan ze dat natuurlijk niet meer meedelen aan de vrederechter. Bestaat hier een oplossing voor?

In zo’n situaties, en ook indien men geen kinderen of andere dichte familie heeft, is het inderdaad aangewezen om zelf te kiezen wie men als zijn voorlopig bewindvoeder zou willen voor het geval men zelf niet meer in staat is om zijn goederen te beheren. En dat is voorzien in de wet: men kan een verklaring afleggen bij de vrederechter of een akte laten opmaken bij een notaris waarin men die keuze te kennen geeft. De vrederechter kan alleen om zeer ernstige reden van die keuze afwijken.

Maar wat als de persoon die men aangeduid heeft ondertussen overleden is, of misschien wel zelf ondertussen dement is geworden?

Het is inderdaad best om meerdere personen in een bepaalde volgorde aan te duiden. Er kan zich trouwens nog een andere situatie voordoen, want iemand die effectief als voorlopig bewindvoerder werd aangeduid kan ook tijdens dat bewind overlijden of zelf onbekwaam worden, en dan moet er toch ook iemand in zijn plaats worden benoemd.

De voorlopig bewindvoerder die zelf dement wordt. Wat gebeurt er dan?

Er is natuurlijk de jaarlijkse verslaggeving aan de vrederechter, en bovendien kan iedereen die er belang bij heeft, ook de beschermde persoon natuurlijk zelf, de vervanging vragen aan de vrederechter. Maar eigenlijk is het best om in de akte waarin men verklaart wie men zou willen als eventuele voorlopige bewindvoerder, ook aan te duiden wie men zou willen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersoon kan dan onmiddellijk aan de vrederechter de vervanging van de voorlopig bewindvoerder vragen indien hij merkt dat hij tekort schiet in zijn taak. Strikt wettelijk genomen zou de vraag naar aanduiding van zo een vertrouwenspersoon maar kunnen gebeuren bij de aanvang of tijdens het voorlopig bewind. De vrederechter zal echter ook wel met deze voorkeur rekening houden als u ze hebt uitgesproken in de akte die de aanduiding van de voorlopige bewindvoerder regelt.